Terug Home

Algemene verkoopvoorwaarden Onvax®


Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onvax®

zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

 

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan

wel goedkeuring door Onvax® worden afgeweken, in welk geval de overige 

bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere

overeenkomsten ten behoeve van Onvax® worden bedongen, worden

evenzeer bedongen ten behoeve van door Onvax® ingeschakelde

tussenpersonen en andere derden.

 

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de

wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Onvax® zijn vrijblijvend en Onvax® behoudt zich

uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op

grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Onvax® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden

aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Onvax® dit mee binnen

tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na factuurdatum binnen Nederland en Belgie betreft.

 

3.3 Betaling geschied per overschrijving of via iDeal internetbankieren. 

Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Onvax®.

 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn (binnen vijf (5) dagen) of automatische terugboeking met welke redenen dan ook, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Vanaf die dag zal Onvax kosten in rekening brengen en u een email en brief herinnering en email en brief aanmaning toezenden.
Kosten zijn:
- Extra bancaire kosten terugboeking uw administratieve reden (transactie digitaal) -> euro 0.56;

- Extra registratiekosten terugboeking (standaard recordregel, digitaal -> euro 0.56;

- 1 en/of 2x extra verzendkosten postbrief deze aanmaning (postzegel) -> euro 0.39;

- 1 en/of 2x extra brief (herinnering en/of aanmaning). Brief: euro 7.50 / Aanmaning: euro 12.50)

 

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Onvax® bent u een bedrag van vijfentwintig euro (euro 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Onvax® haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Onvax® om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Onvax® gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Onvax®.

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 De door Onvax® opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. 

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin

het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, 

tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond

van enige overeenkomst aan Onvax® verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de betaling bij

aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door

Onvax® geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 Onvax® garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk

maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 

Indien dit niet het geval is, dient u Onvax® daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft

Onvax® de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Onvax® te retourneren. 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product

onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van

bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander

communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Onvax®, dan wel tussen

Onvax® en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en

Onvax®, is Onvax® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn

van opzet of grove schuld door Onvax®.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

9.1 Onvax® zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. 

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband

daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden

opgenomen in een centraal bestand van Onvax® en zullen uw gegevens worden

gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te

informeren. 

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke 

wet- en regelgeving.

 

Artikel 10. Diversen

 

10.1 Indien u aan Onvax® schriftelijk opgave doet van een adres, 

is Onvax® gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Onvax® schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 Wanneer door Onvax® gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Onvax® deze Voorwaarden soepel toepast.

 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Onvax® in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Onvax® vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

10.4 Onvax® is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Overmacht

 

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Onvax® ingeval van

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,

dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit

schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Onvax® gehouden is tot enige

schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Onvax® kan

worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

<<< terug naar Home